Primăria Municipiului Bistrița face angajări! Două posturi de îngrijitor sunt vacante

Primăria municipiului Bistrita anunță organizarea în data de 14.07.2021, orele 10,00 — proba practică, respectiv 19.07.2021, orele 10,00 interviul, a concursului pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante pe durată nedeterminată de ingrijitor la Biroul administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Condiții specifice de participare: – Studii generale

-Vechime în muncă — fără vechime

Poate participa la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant, persoana care îndeplinește următoarele condiții:

  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante susmenționate se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Bistrița, P-ța Centrală, nr.6 și va consta în trei probe:

selectia dosarelor  proba practică  interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va contine următoarele documente:

  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copia certificatului de căsătorie (pentru candidații care și-au schimbat numele);

  • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
  • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care sa ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau specialitatea studiilor;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; – curriculum vitae.

Dosarele de înscriere pentru concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare, de la data afișării anunțului, respectiv din data de 17 iunie 2021, până la data de 1 iulie 2021, între orele 8,30-16,00 de luni până joi și, respectiv, vineri între orele 8,30-13,30, la sediul Primăriei municipiului Bistrița, Piața Centrală, nr.6.

Anunțul și bibliografia pentru concurs, precum și fișa postului se afișează la sediul instituției, precum și pe site-ul https://www.primariabistrita.ro/primaria/structura-siorganizare/concursuri/recrutare-personal/concursuri-de-recrutare/aparatul-pri mariei, începând cu data de 17 iunie 2021. Relații suplimentare se pot obține de la Biroul resurse umane și organizare din cadrul Primăriei Bistrița, Piața Centrală nr. 6, camera nr.8, telefon: 0263224706,int.118, e-mail bruo@primariabistrita.ro, persoană de contact Raluca-Otilia Bor, consilier superior.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *